Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, SARIYERFM (“Sarıyer Fm” veya “Şirket”) olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.sariyerfm.com adresli internet sitemiz (“İnternet Sitemiz”) ve Sarıyer Fm Mobil Uygulamalarının (“Mobil Uygulamalarımız”) kullanımı kapsamında, söz konusu platformları kullanan, erişen; Sariyer Fm bünyesinde yayınlanan yarışma ve programlara başvuru amacıyla internet sitemiz üzerinde bulunan başvuru formlarını dolduran; yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen ilgili kişileri (“Kullanıcı/Üye”) kişisel verilerinin toplanması, aktarılması ve kullanılmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile hem ulusal hem de uluslararası anlamda kabul gören mahremiyet standartları çerçevesinde benimsediğimiz prensip ve prosedürler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kullanıcı/Üye işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.
Şirket’in, işbu Gizlilik Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemiz’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemiz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik Politikası’nın Kullanıcı/Üye tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı/Üye tarafından dikkate alınmasını öneririz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
1.1. İnternet Sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için kişisel verilerin paylaşılması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.
1.2. İnternet sitemiz üzerinden iletişim formları vasıtasıyla isim, soy isim ve elektronik posta bilgileri ile Sariyer Fm bünyesinde yayınlanan yarışma ve programlara başvuru kapsamında internet sitemiz üzerindeki başvuru formları vasıtasıyla başvuruda bulunanlara ait isim, soy isim, doğum yeri, doğum tarihi, iletişim bilgileri ve başvuruda bulunulan programın konseptiyle ilişkili olarak başvuruda bulunan kişinin kişisel özelliklerine dair bilgiler toplanabilmektedir.
1.3. Mobil Uygulamalarımızı Apple Store, Google Play gibi çevrim içi uygulama marketlerinden indiren kullanıcılarımızın kimlik, cihaz kimliği ve çağrı bilgisi, fotoğraflar/medya ve dosyalarına ait veriler Mobil Uygulamamızın gerektiği gibi çalışmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.
1.4. İnternet sitemiz üzerinden yürütülen faaliyetler kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel veriler; daha iyi hizmet sağlamak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti ve/veya kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı/Üye adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının/Üyenin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının/Üyenin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, yayınlanan program ve yarışma başvurularını yönetmek, KVKK’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veri tabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.
1.5. İnternet Sitemiz ve Mobil Uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel veriler, KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak olup saklama süresi sona eren kişisel veriler Sarıyer Fm Grubu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na göre silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
1.6.İnternet sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişiler yararlanabilir, reşit olmayan kişiler ancak veli ve yasal temsilcileri aracılığı ile işlem yapabilirler. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşılmış olması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır. Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmaksızın paylaşılan veriler için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.
2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Bununla birlikte, Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve İnternet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır. Kullanıcı/Üye, kişisel verilerinin belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
3.1. KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı/Üye;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
3.2. Kullanıcı/Üye, bu haklarını; – Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, Şirket’in adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya,
– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının/Üyenin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; kimlik ve adres bilgilerine yer vermesi, kimliğini tevsik eden belgeleri başvuruya eklemesi, şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
3.3. Kullanıcı/Üye, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya info@sariyerfm.com adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının/Üyenin talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.
3.4.Kullanıcı/Üye tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının/Üyenin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya/Üyeye ait olacaktır.
4. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI
4.1. İnternet Sitemizde Kullanıcının/Üyenin, internet sayfalarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. İnternet Sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı/Üye tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşları etkisizdir; söz konusu tuşlardan birine Kullanıcı/Üye tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Kullanıcı/Üye, eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Kullanıcının/Üyenin oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının/Üyenin hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının/Üyenin bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı/Üye, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile, İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, İnternet Sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.
4.2. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar/Üyeler ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı/Üye tarafından incelenmesi gerekmektedir.
5. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI
5.1. İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının/Üyenin tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının/Üyenin internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı/Üyeyi tanır ve Kullanıcı/Üye tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir.
5.2. Kullanıcı/Üye internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı/Üye, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı/Üye, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.
6. TİCARİ İLETİLER
6.1. İnternet Sitemize üye olurken Kullanıcının/Üyenin, sunulan hizmetin geliştirilmesi ve kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılmasına yönelik onay vermesi halinde, anılan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.
6.2. Kullanıcı/Üye, Şirket tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir.
6.3. Kullanıcı/Üye, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.
7. VERİ GÜVENLİĞİ
Sariyer FM ile paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, 3. kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Gizlilik Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.